رمز دوم پویا

رمز دوم پویا : مزاحم یا مراحم ؟!

/post-2

این اواخر زیاد درباره رمز دوم پویا شنیدیم اما امروز قراره بررسی کنیم که این فشار دولت و بانک ها برای فعال کردن رمز دوم پویا روی مردم اولاً از کجا سرچشمه گرفته و ثانیاً آیا بی‌جا بوده یا خیر ؟